A Sơn Oto hỏi Phạm Hùng

0909375537
cần ngang 30m thuê 20 năm

S=2000m2