Bán hệ thống thu thập thông tin nhà chính chủ tại Việt Nam

BẢNG GIÁ:
Giá hệ thống

  • Thuật toán chính chủ (công nghệ|bán phần mềm sử dụng): 500 triệu đồng
  • Quét dữ liệu: ( 700 triệu -1,2 tỷ đồng)
  • Bán phần mềm sử dụng:
  • Server: (số lượng, cấu hình)
  • Phí Triển khai: …
    Note: Bán Source code phần mềm thêm 30% giá

Giá API:

  • Kết nối API: 50 -70 triệu
  • Customize: thương lượng cộng thêm phí