Cho thuê mặt tiền kinh doanh Q7 Golden king 194,49m2

Uploading: cafeb1db5878d14865cb2524ebe048d4d_25677891_190923_0001.jpg…

Uploading: cafeb1db5878d14865cb2524ebe048d4d_25677891_190923_0005.jpg… Uploading: cafeb1db5878d14865cb2524ebe048d4d_25677891_190923_0008.jpg… Uploading: cafeb1db5878d14865cb2524ebe048d4d_25677891_190923_0009.jpg… Uploading: cafeb1db5878d14865cb2524ebe048d4d_25677891_190923_0010.jpg… Uploading: S__622642.jpg… Uploading: S__622643.jpg… Uploading: S__622644.jpg… Uploading: S__622646.jpg… Uploading: S__622647.jpg…