Tài chánh 6-7 tỷ cần mua mặt tiền đường Bưng Ông Thoàn phường phú hữu Quận 9

#cần mua
khách cần mua mặt tiền đường Bưng Ông Thoàn phường phú hữu Quận 9. Tài chính 6-7 tỷ.