Training, Đào tạo

  • Phương pháp tìm nguồn khách chất lượng
  • Phương pháp tìm nhà chính chủ
  • Tu duy đàm phán, làm hợp đồng