Tư vấn, đàm phán hợp đồng

Hỗ trợ tư vấn, đàm phán, làm hợp đồng

Phí: 40% giá trị hợp đồng